Garantie voorwaarden Hospitality TV

1. Onder de volgende voorwaarden geeft Fiveth garantie op door haar geleverde apparatuur tegen defecten van technische aard, fabricagefouten, defecten aan het materiaal of aan de mechanische en elektronische componenten. Voor het betreffende product waarvoor een garantiebewijs is afgegeven, geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf datum aankoop. 

2. Uitgezonderd van deze garantie zijn: kabels en snoeren en niet door Fiveth geleverde apparatuur en accessoires. 

3. Voor de noodzakelijke arbeid of vervanging van defecte onderdelen; die onder de garantievoorwaarden vallen, zullen geen kosten berekend worden. Vervanging van defecte onderdelen of reparaties aan de apparatuur of aan onderdelen hiervan verlengen de onder 1 genoemde garantietermijn niet. De keuze voor reparatie en/of vervanging is voorbehouden aan Fiveth. Fiveth zal nooit een apparaat op locatie repareren, maar zorgen voor vervangende apparatuur en vervolgens het defecte apparaat off-site repareren. 

4. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade buiten de vervanging van defecte onderdelen of reparaties van de apparatuur. 

5. De garantie is bedrijfsgebonden en geldt slechts eenmalig voor degene die de diensten-overeenkomst met Fiveth heeft afgesloten. 

6. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van een kopie van de aankoop factuur en kan pas gerepareerd worden na het verkrijgen van een RMA nummer. De klant dient vervolgens altijd aan te geven welk serienummer het defecte apparaat heeft. 

7. De garantie is niet van toepassing bij schade of defecten veroorzaakt door: Ongelukken, verkeerd gebruik, slijtage of verwaarlozing. Foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de wettelijke technische- en veiligheidsnormen die in een land gelden, anders dan in het land waar de aankoop plaats vond en/of onjuiste aansluiting op een voedingsspanning die ongeschikt is voor het betreffende apparaat. Elke ongeautoriseerde modificatie of verandering . Onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking c.q. bescherming. 

8. Op de garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden in geval van: Schades of verliezen die zich tijdens het transport voordoen. Wijzigingen of verwijderingen van het serienummer van het apparaat. 

9. Aanspraken op de garantie moeten worden gedaan bij Fiveth. Fiveth kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade of enigerlei andere consequentie hoe dan ook ontstaan door of in connectie met de door Fiveth geleverde apparatuur en aanverwante artikelen. 

10.De kosten van vervoer, verpakking, alsmede die van transportverzekering (zie punt 8) zijn voor rekening van de consument. 

11.De garantie is geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar. 

12.Uitsluitend Fiveth is gerechtigd om de garantievoorwaarden te wijzigen.